Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

PM 21GUS_Raport_zD(1)

 

Przedszkole Miejskie Nr 21 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej pm21.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego pm21.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

termin przeglądu i aktualizacji: 2024-03-29

Termin przeglądu i aktualizacji: 2024-03-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

  1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
  2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego pm21.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dorota Bularz, adres poczty elektronicznej sekretariat@pm21.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 231-45-56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego pm21.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego pm21.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Przedszkole Miejskie Nr 21 w Gliwicach powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Przedszkole Miejskie Nr 21 w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Przedszkole Miejskie Nr 21 w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 19


1. Dostępność wejścia do budynku
    Dla klientów dostępne jest jedno wejście:
         a. od ulicy Górnych Wałów 19 – schody, drzwi otwierane, dzwonek
          brak dostępności dla wózków
         b. istnieje możliwość po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie
           (32 231 45 56) otwarcia bramy i drzwi od ogrodu przedszkolnego oraz wjazdu wózkiem po pochylni
           do  budynku przedszkola.
2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
           Brak dostępności schodów, brak windy, brak platform, brak pochylni wewnątrz budynku.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
            brak
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
           Brak miejsc parkingowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
           Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
           Brak możliwości

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęPrzedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDorota Bularz
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:41:10
Informację wprowadził do BIPMagdalena Wdziękońska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:41:10
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyMałgorzata Derkacz2020-09-11 08:46:11
2nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 09:01:57
3nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 09:02:10
4nowaAndrzej Jerzyk2020-09-23 09:51:41
5nowaMałgorzata Derkacz2021-03-30 12:17:46
6nowaMałgorzata Derkacz2022-03-24 14:03:37
7nowaMałgorzata Derkacz2022-03-24 15:24:19
8nowaMagdalena Wdziękońska2023-03-31 11:11:41
9nowaMagdalena Wdziękońska2023-03-31 11:12:13
10nowaMagdalena Wdziękońska2024-04-25 12:57:03